Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.       Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą moVear Krystian Nawrocki, z siedzibą w Koszalinie (75-130) przy ul. Szarych Szeregów 7, NIP: 669-247-69-04, REGON: 221217843 (dalej: „Administrator”).

2.       We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@movear.pl, pisemnie na adres: ul. Szarych Szeregów 7/29, 75-130 Koszalin lub wypełniając elektroniczny formularz dostępny po zalogowaniu na konto klienta.

3.       Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail i sms).

4.       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

5.       Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, z którym to podmiotem Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

6.       Odbiorcą danych Klienta jest także biuro rachunkowe świadczące dla Administratora usługi księgowo-rachunkowe.

7.       Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji w Sklepie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8.       Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.       Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Operatorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10.   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

11.   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12.   Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.   Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

14.   Zamawianie usług i produktów

a.       Zamawianie produktów oferowanych przez Sklep Internetowy Administratora, wymaga podania w formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Wszystkie informacje zostają zapisane w bazie adresowej danych sklepu moVear. Wyłącznym użytkownikiem bazy jest Administrator.

b.       W momencie składania zamówienia Klient jest obowiązany do podania następujących danych:

§  loginu i hasła

§  imienia i nazwiska oraz pełnego adresu

§  adresu e-mail

§  numeru telefonu

c.     W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi obowiązani są dodatkowo do podania:

    nr NIP

    nazwy firmy

d.       Podane dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia oraz realizacji zamówienia.

e.       Korzystanie z opcji historii zakupów czy działu reklamacji RMA, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.

15.   Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

a.       Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych wiadomości SMS / e-mail wysyłanych przez moVear Krystian Nawrocki wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu i osobno wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji o statusie realizacji zamówienia. Pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej i sms-owej.

 

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez moVear Krystian Nawrocki z siedzibą w 75-130 Koszalin, ul. Szarych Szeregów 7.

 

I. DEFINICJE

1.       Administrator - oznacza moVear Krystian Nawrocki z siedzibą w 75-130 Koszalin, ul. Szarych Szeregów 7, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.       Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.       Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.       Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.       Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach www.movear.pl, www.movear.com, www.movear.eu, www.movear.de

6.       Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.       Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1.       Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.       Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.       Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.       Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.       Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.       Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a.       Konfiguracji serwisu

§  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

§  rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

§  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

§  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

§  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b.       Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

§  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

§  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

§  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c.       Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

§  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

§  poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d.       Zapamiętania lokalizacji użytkownika

§  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e.       Analiz i badań oraz audytu oglądalności

§  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f.        Świadczenia usług reklamowych

§  dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g.       Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2.       Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a.       Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

§  www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

§  www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b.       Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

§  IdoSell Shop [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

§  Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

§  Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

c.       Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

§  Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

§  Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]

d.       Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

§  Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

§  Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

e.       Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

§  twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

§  plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

f.        Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

§  opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

§  ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

g.       Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

§  skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania

lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.       Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.       Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.       Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel